آزمایش دانه بندی (ASTM C136)

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

آزمایش دانه بندی طبق استاندارد ASTM C136

 این آزمایش نحوه ي توزیع اندازه ي دانه ها در مصالح ریزدانه و درشت دانه را به کمک الک شرح می دهد. محدوده ي دقت این آزمایش براي دانه هایی با حداقل قطر mm 0.075می باشد و براي دانه هاي ریزتر، این روش دقت لازم را ندارد.

 اهمیت و کاربرد

 این روش براي تعیین دانه بندي مصالح شن و ماسه به کار می رود و نتایج این آزمایش در مواردي از قبیل: تطبیق توزیع اندازه ي دانه ها با مشخصات لازم براي مصالح سنگی، تهیه ي اطلاعات لازم براي کنترل تولید سنگدانه هاي مختلف و مخلوط هایی که در آنها مصالح سنگی به کار می رود مانند (بتن، روسازي راه ها، تهیه ي لایه ي فیلتر در زهکشی ها و ...) مورد استفاده قرار میگیرد.

وسایل آزمایش

 ترازو

 در مورد مصالحی که در این آزمایش مورد استفاده قرار میگیرند، ترازوي مصرفی باید داراي دقت ذکر شده باشد. براي مصالح ریزدانه ترازویی با دقت 0.001 وزن نمونهي مورد آزمایش یا 0.1 گرم (هرکدام که بزرگتر باشد) و در مورد مصالح درشت دانه یا ترکیبی از مصالح ریزدانه و درشت دانه 0.5 گرم یا 0.001 وزن نمونه ي مورد آزمایش (هرکدام که بزرگتر باشد).

 الک

الک هاي مورد استفاده در این آزمایش باید از لحاظ مشخصات مطابق با استاندارد E11 ASTM باشند، در زمان آزمایش نیز باید به گونهاي روي هم قرار بگیرند که مصالح مود آزمایش به هدر نروند.

 لرزاننده ي مکانیکی الک ها (Shaker )

 این دستگاه باید لرزش قائم و یا ترکیبی از لرزش قائم و افقی را به الکها منتقل نماید بطوریکه دانه ها بر روي الک به بالا و پائین رفته، از تمام جهات بر روي سوراخهاي الک قرار بگیرند.

کوره (Oven)

 کوره اي با اندازه ي مناسب به منظور خشک کردن نمونه، این کوره باید قادر باشد دماي یکنواختی به میزان 110 ± 5  درجه سانتیگراد را ایجاد نماید.

نمونه برداري

 نمونه ي تهیه شده براي آزمایش باید به گونه اي که معرف کل مصالح موجود باشد، انتخاب گردیده، حدود 4 برابر اوزانی باشد که در ادامه ي همین بخش می آید. پس از مخلوط کردن نمونه هاي به دست آمده با استفاده از روش یک چهارم کردن و یا به کمک وسیله اي که به همین منظور تولید شده (Splitter) وزن نمونه را به حداقل وزن مورد نیاز براي آزمایش تقلیل دهید. (وزن نمونه پس از خشک شدن در آون باید کمی بیش از حداقل مورد نیاز باشد)

در مورد ریزدانه ها حداقل وزن مورد نیاز براي نمونه بدین قرار است: در صورتیکه حداقل %95 مصالح از الک نمره ي 8 (2.36 mm) عبور کند، 100 گرم و اگر %85 از الک نمره ي 4 ( 75.4  mm)عبور نموده، بیش از %5 آن روي الک نمره ي     8 (2.36mm) ماند، 500 گرم از نمونه براي انجام آزمایش جدا می گردد.

 حداقل اوزان مورد نیاز براي انجام آزمایش دانه بندي با توجه به بزرگترین بعد دانه ها:

 

بزرگترین اندازه دانه ها

mm

حداقل وزن نمونه

 kg

9.5

1.5

12.5

2.0

19.0

5.0

25.0

10.0

37.5

15.0

 

در مورد مخلوط هاي ریزدانه و درشت دانه وزن حداقل با توجه به بزرگترین قطر دانه ها به دست می  آید. قابل ذکر می باشد که پس از انجام دانهب ندي مصالح نیز باید توجه داشت که وزن مانده روي الک ها از حداکثر مجاز هر الک نباید بیشتر باشد؛ این مسئله از آنجا ناشی میشود که در مورد هر الک دانه هاي مانده روي آن الک باید از تمامی وجوه ممکن در مقابل چشمه هاي الک مربوطه قرار گیرند، درصورتیکه اگر وزن مصالح مانده روي الک از حدي فراتر رود این امر عملاً صورت نمی گیرد؛ لذا اگر با ریختن تمامی نمونه بر روي سري الکهاي مورد استفاده در دانه بندي با توجه به اوزان فوق الذکر، وزن مانده روي الک از حداکثر مجاز فراتر رفت، باید نمونه به اوزان کمتر تقسیم شده و براي هر قسمت به صورت مجزا آزمایش دانه بندي انجام گیرد که در نهایت وزن مانده روي هر الک از عبارتست از حاصل جمع اوزان مانده بر روي الک مزبور در آزمایشات متعددي که براي قسمت هاي مجزاي نمونه انجام شده است.

روش انجام آزمایش

 نمونه ي مورد آزمایش را تا رسیدن به وزن ثابت در دماي 110 ± 5  سانتیگراد خشک نموده تا زمانی که با دست قابل جابجا کردن باشد. دانه ها را در دماي محیط خنک کنید. الک هاي مورد نیاز در هر آزمایش با توجه به بزرگترین و کوچکترین بعد دانه ها تعیین می گردد. در صورتیکه محاسبه ي مدول نرمی مصالح ماسه اي مدنظر باشد، باید از الکهاي توصیه شده توسط استاندارد استفاده نمود. الکها به ترتیب نزولی قطر چشمه ي الک از بالا به پائین چیده شده و در زیر ریزترین الک یک تاوه (زیرالک) و در بالاي الک ها یک درپوش قرار میگیرد.

 لرزش الک ها هم بوسیله ي دست و هم لرزاننده قابل اعمال بوده، باید تا زمانی که در هر دقیقه کمتر از %1 وزن مصالح مانده روي هر الک از آن عبور کند، ادامه یابد. براي حصول این شرایط زمان 10 دقیقه کافی به نظر می رسد.

 به منظور کنترل صحت آزمایش، حداکثر اوزان مانده روي الک ها باید در شرایط زیر صدق کنند:

 براي الکهاي ریزتر از الک نمره ي 4 برابر 6 (Kg/m2) و برای الک های درشت تر (Kg/m2) 2.5×d (d قطر چشمه الک بر حسب mm می باشد)

این مقادیر در مورد چند الک با قطر 20 سانتیمتر از این قرارند:

 

قطر چشمه (mm)

37.5

25.4

19.05

12.5

9.52

4.75

الک های ریزتر از 4#

وزن مجاز (Kg)

2.98

2.02

1.52

0.99

0.76

0.38

0.2

 

در صورت استفاده از لرزاننده ي الک ها، دانه هاي بزرگتر از mm 75 را باید تک تک و با دست از الک رد نمائید، البته در این کار نباید به سنگدانه ها نیرویی اعمال شود. پس از توزین مصالح مانده روي الک ها و زیرالک نباید مجموع این اوزان با وزن نمونه ي خشک اولیه بیش از 3.0 درصد وزن نمونه ي اولیه اختلاف داشته باشد، در غیر اینصورت باید آزمایش تکرار شود.

محاسبات

پس از بدست آمدن وزن مانده روي الک ها و زیرالک، درصد مانده روي هرالک، درصد مانده ي تجمعی (حاصل جمع درصد مانده هر الک به الکهاي بالاي آن) و درصد عبوري (تفاضل درصد مانده تجمعی هر الک از عدد 100) قابل محاسبه است. درصورت نیاز به محاسبه ي مدول نرمی مصالح، باید از الک هاي {(0.15 mm) #100 ؛ (0.3 mm) #50 ؛ (0.6 mm) # 30 ؛ (1.18 mm) # 16 ؛ (2.36 mm) # 8 ؛ (4.75 mm) # 4 ؛ (9.52 mm) # 3/8 ؛ (19.05 mm) # 3/4 ؛ (37.5 mm) # 1 1/2  و  اک های بالاتر}استفاده نمود. مدول نرمی عبارتست از خارج قسمت حاصل جمع درصد مانده ي تجمعی الک هاي ذکر شده تقسیم بر 100 .

 معمولاً نتایج آزمایش دانه بندي را بر روي یک نمودار نیمه لگاریتمی که در آن محور افقی نمایش اندازه ي دانه ها به میلیمتر و به صورت لگاریتمی بوده، درصد عبوري نیز در محور عمودي و به صورت طبیعی می باشد، ارائه می نمایند. از روي نمودار دانه بندي مقادیر زیر را می توان بدست آورد:

 

D10 :  مقدار محور افقی متناظر با عدد 10 محور عمودي

D30 :  مقدار محور افقی متناظر با عدد 30 محور عمودي

D60 : مقدار محور افقی متناظر با عدد 60 محور عمودي

 

بر اساس سیستم طبقه بندي متحد براي خاک ها موارد زیر قابل ذکر است:

 اگر مصالح مورد آزمایش ماسه بوده و  Cu ≥ 6  و 3 1≤ Cc ≤ 3 باشد، ماسه خوب دانه بندي شده است. 

 اگر مصالح مورد آزمایش شن بوده و  Cu ≥ 4 و 3 1≤ Cc ≤ 3 باشد، شن خوب دانه بندي شده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارائه دهنده خدمات مشاوره ؛ کارشناسی و مهندسی تعمیرات سازه های بتنی

تولید ، وارد و ارائه کننده انواع افزودنی ها ، محصولات کمکی و تعمیراتی بتن

جهت دریافت لیست قیمت آزمایش های مخرب و نیمه مخرب بتن و. آزمایش های مصالح با ما تماس بگیرید.

 www.danab-beton.com

 

شرکت دهر آروین ناب با  اندیشه ایجاد مرکزی تخصصی و کاربردی در زمینه ارائه خدمات فنی مهندسی ، بازرگانی و آموزشی در سطح کشور و منطقه راه اندازی گردیده است .

شرکت دهر آروین ناب، با به کارگیری تیم های کارشناسی ، اجرایی ، تخصصی ، بازرگانی و آموزشی از میان فعالان و متخصصین بتن برجسته کشور  همواره سعی دارد تا با اولویت قراردهی کیفیت و تخصص باعث ارتقاء سطح کیفی ، مهندسی و اجرایی پروژه ها و با رفتن سطح عملی دست اندرکاران گردد.

در این راستا ، شرکت دهر آروین ناب فعالیت خود را در سه شاخه فنی و مهندسی ، آموزش و بازرگانی  هدف دهی و پیگیری نموده و می نماید.

بخش مهندسی و اجرایی دهر آروین ناب : بر هیچ کس پوشیده نیست که افزایش کیفیت و دوام پروژه ها عمرانی و سازه های بتنی در حین ساخت و بهره برداری  مستلزم سوق به سمت ارائه خدمات تخصصی و هدفمند می باشد. این امر به خصوص در پروزه تخصصی و حساس تر مانند تعمیرات و بازسازی سازه های بتنی که بازدهی و نتیجه گیری از آن ها صفر یا صد می باشد ، رنگ و بوی جدی تری به خود می گیرد. از این رو مجموعه دهر آروین ناب با در اختیار گیری تجهیزات تخصصی ، تیم مهندسی و کارشناسی و نیروهای اجرایی کارآزموده و آموزش دیده خدماتی به روز و تخصصی را به دست اندرکاران و کارفرمایان پروژه های عمرانی در سطح کشور و منطقه ارائه نماید.

 سرفصل های خدمات مهندسی و کارشناسی بتن قابل ارائه توسط مجموعه :

شرکت دهر آروین ناب | مشاوره ، مهندسی و اجرای ترمیم و بازسازی سازه های بتنی

شرکت دهر آروین ناب | مشاوره ، مهندسی و اجرای مقاوم سازی انواع سازه های بتنی

شرکت دهر آروین ناب | مشاوره ، مهندسی و اجرای آب بندی و محافظت سازه های بتنی ماننده تصفیه خانه ها ، سازه های صنعتی ، کولینگ تاورها ، کلاریفایرها ، ایستگاه های پمپاژ ، استخرها ، مخازن آب و فاضلاب ، سد ها ، کانالها و ...

شرکت دهر آروین ناب | مشاوره ، مهندسی و اجرای انواع  تست و آزمایش های مخرب و غیرمخرب سازه های بتنی

شرکت دهر آروین ناب | مشاوره ، مهندسی و اجرای انواع کف پوش های صنعتی از جمله کف پوش های پایه سیمانی ، اپوکسی و پلی یورتان

شرکت دهر آروین ناب | مشاوره و کارشناسی بتن

شرکت دهر آروین ناب | مشاوره ، مهندسی و اجرای کرگیری و کاشت آرماتور و بولت در سازه های بتنی

شرکت دهر آروین ناب | مشاوره ، مهندسی و اجرای پوشش ضد حریق

شرکت دهر آروین ناب | مشاوره ، مهندسی و اجرای پوشش های ضد اسید

 

 

بخش آموزش شرکت دهر آروین ناب 

این بخش در راستای اهمیت و نیاز دانش عملی و عملیاتی مهندسین و دست اندرکاران پروژه عمرانی به ویژه پروژه های بتنی راه اندازی گردیده است. شرکت دهر آروین ناب در این راستا با تعریف سرفصل و دوره های تخصصی و کاربردی بتن و نیز به کارگیری مدرسین و متخصصین سرشناس ، کارآزموده و با تجربه اقدام به برگزاری دوره های آموزشی تخصصی بتن  به صورت عمومی و اختصاص نموده است.

 

 بخش بازرگانی شرکت دهر آروین ناب :

امروزه با گسترش روزافزودن استفاده از انواع افزودنی و محصولات کمکی و جانبی بتن در پروزه های عمرانی شرکت های مختلفی در قالب ارائه کنندگان محصولات مذکور شکل گرفته و به خدمات در سطح کشور اقدام می نمایند. اما آنچه همواره در این زمینه به عنوان مشکلی بزرگ قابل تامل بوده است ارائه خدمات به صورت عام و فارغ از تخصص لازم  و خدمات پس از فروش بوده است. که این موضوع باعث تحمیل هزینه های گزاف و تاثیرات منفی در پروژه ها گردیده است. از این رو این مجموعه سعی نموده تا با ارائه خدمات توامان کارشناسی در کنار خدمات بازرگانی نسبت به حل این نقیصه اقدام نماید.

 

 

 

 

 

 

 

درباره ما

شرکت دهرآروین ناب (داناب بتن) دارنده پروانه پایه یک خدمات فنی و آزمایشگاهی از وزارت راه و شهرسازی و گواهینامه ایزو 9001 با توان نیروها و متخصصان بومی در سال 1395 تاسیس شده است که هم اکنون عضو انجمن بتن ایران(ICI) و انجمن خوردگی ایران می باشد.

اهم خدمات:

:: انجام آزمایشات تخصصی در مجهزترین آزمایشگاه بتن کشور

:: ارائه خدمات متنوع مهندسی با در اختیار داشتن تجهیزات، دانش فنی و تجربه اجرایی، با محوریت بتن و جوش

:: مشاوره و انجام کلیه خدمات آزمایشگاهی مرتبط با سازه های بتنی، خوردگی و حفاظت کاتدی،ترمیم ترک، تقویت و مقاوم سازی

:: مشاوره و اجرای پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه بتن

:: ارائه طرح اختلاط بتن های خاص، مقاومت بالا و مشاوره در خصوص افزودنی های بتن

:: تولیدکننده و تامین کننده انواع افزودنی های بتن و محصولات شیمیایی ساختمان

تماس با ما

خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان توحید، توحید 24، نبش فتح 23، پلاک2
تلفن: 32420064-056
فکس: 32420064-056
کانال رسمی تلگرام:
D.A.NabBeton@
صفحه رسمی اینستاگرام:

danab_beton@

(داناب بتن)

ساعت کاری

  • 24ساعته پاسخگوی شما هستیم
  • شنبه تا پنجشنبه_ 7:30 تا 14:30
  • بجز جمعه ها و تعطیلی های رسمی

موقعیت شرکت